Jak uzyskać środki unijne na własną działalność?

Jak uzyskać środki unijne na własną działalność? Własna działalność gospodarcza w dobie pandemii może wiązać się z dużym ryzykiem, zwłaszcza w branżach szczególnie dotkniętych skutkami koronakryzysu, takich jak turystyka, czy gastronomia. Niejedna przedsiębiorcza osoba postanowiła jednak nie zwlekać z otwarciem firmy, licząc na możliwość skorzystania z unijnych programów pomocowych, przeznaczonych dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Unijne programy pomocowe na start

Unijne programy pomocowe to przede wszystkim szansa na własny biznes dla młodych przedsiębiorców oraz zastrzyk finansowy dla tych, którzy mają problemy z przetrwaniem. Z funduszy UE finansowane są takie formy wsparcia, jak bezzwrotne dotacje lub pożyczki dla przedsiębiorców na preferencyjnych warunkach.

Dotacje z PUP

Jeżeli chodzi o te pierwsze instrumenty, to dużą popularnością cieszą się dotacje na otwarcie firmy z Urzędu Pracy. Są one przeznaczone głównie dla osób bezrobotnych, które postanowiły rozpocząć własną działalność gospodarczą. Warunkiem jest brak aktywności biznesowej w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Maksymalna kwota dotacji z PUP wynosi 600% średniego wynagrodzenia, co aktualnie przekłada się na równowartość około 32 tys. zł. Środki pochodzące z dotacji można przeznaczyć na zakup niezbędnych dla firmy maszyn, urządzeń, oprogramowania, sprzętu, towarów oraz na reklamę. Konieczne do uzyskania dotacji jest posiadanie wymaganego przez dany PUP wkładu własnego.

Wsparcie w formie pożyczki

Nie każda osoba wypełnia kryteria niezbędne do uzyskania dotacji z PUP. Wówczas może ubiegać się o pożyczkę unijną na start, oprocentowaną na atrakcyjnych warunkach (0,25%). Jest ona przeznaczona dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, które planują uruchomić własną działalność gospodarczą. Na pomoc mogą ponadto liczyć osoby pracujące, ale o niskim statusie materialnym. Dodatkowymi grupami beneficjentów są: zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych, których wynagrodzenie nie przekracza krajowego minimum, osoby odchodzące z rolnictwa, Polacy powracający z zagranicy oraz imigranci (zwłaszcza polskiego pochodzenia). W przypadku pożyczki dla firm na start wprowadzone zostało kryterium wiekowe, tj. wsparcie przewidziane jest dla osób powyżej 30. roku życia. Maksymalna kwota pożyczki to nawet 120 tys. złotych. Środki mogą być przeznaczone na wydatki o charakterze inwestycyjnym lub obrotowo-inwestycyjnym.

Poza pożyczką na start, rozpoczynający działalność biznesową mogą liczyć na mikro pożyczkę unijną. Jest to instrument finansowany ze środków unijnych, który uruchomił Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), przy współpracy z lokalnymi instytucjami finansującymi. Wsparcie w wysokości 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia tj. ok. 113 tys. ma być przeznaczone na otwarcie nowej działalności. Dodatkowo, przedsiębiorca może ubiegać się o 20 tys. zł na utworzenie nowych miejsc pracy. Trzeba zaznaczyć, że nisko oprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności realizowane są w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Dlatego, szczegółowe warunki mogą różnić się w zależności od województwa.

Sprawdź koniecznie:

Pomoc ze środków UE dla działających podmiotów

Dla działających już od jakiegoś czasu mikro-, małych i dużych firm, które na skutek pandemii popadły w tarapaty finansowe, przewidziane jest m.in. wsparcie w formie pożyczki płynnościowej, finansowanej z unijnego programu Inteligentny Rozwój (POIR). Co ważne, o taką pomoc można ubiegać się niezależnie od innych form wsparcia, oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Polski Fundusz Rozwoju. Pożyczka płynnościowa POIR jest przeznaczona dla przedsiębiorców z wszystkich branż. Przewiduje ona wsparcie w maksymalnej wysokości 15 mln złotych. Dokładna kwota wyliczana jest na podstawie zestawienia płac lub wielkości obrotów za poprzedni rok. Formuła pożyczki przewiduje, że przedsiębiorca spłaca wyłącznie raty kapitałowe, bez odsetek. Okres spłaty to 6 lat, przy czym przez pierwsze pół roku można skorzystać z karencji w regulowaniu zobowiązania. Środki można przeznaczyć na bieżące potrzeby przedsiębiorstwa, takie jak np. opłacenie wynagrodzeń pracowników, uregulowanie należnych podatków i składek ZUS, spłata rat leasingowych, opłata za najem hal produkcyjnych, zapłata za towar, zakup paliwa. 

Jak starać się o środki unijne?

Jak uzyskać środki unijne na własną działalność?

Jak uzyskać środki unijne na własną działalność?

Środki unijne na prowadzenie działalności gospodarczej przyznawane są na podstawie wniosków, składanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Każdorazowo wniosek poddawany jest ocenie formalnej, jak i merytorycznej. Cała procedura może trwać do 3 miesięcy. W razie zaakceptowania wniosku przez instytucję wdrażającą dany program unijny, beneficjent podpisuje umowę, na mocy której uregulowane zostają m.in. kwestie przeznaczenia przyznanych środków i sposobu ich rozliczenia. W przypadku pożyczek, jako zabezpieczenie wymagany może być weksel, poręczenie lub zastaw. W ramach rozliczenia  firma – beneficjent jest zobowiązana do przedłożenia dokumentacji, potwierdzającej poniesienie kwalifikowanych do uzyskania wsparcia wydatków (faktury).